Polska Federacja Pueri Cantores
Statut

Statut

Statut Polskiej Federacji Pueri Cantores

Statut Polskiej Federacji Pueri Cantores ze zmianami z 28.11.2000 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

§ 1. Związek stowarzyszeń nosi nazwę: „Polska Federacja PUERI CANTORES”, zwane dalej Federacją.

§ 2. Federacja jest dobrowolnym katolickim stowarzyszeniem chłopięcych i chłopięco-męskich, chórów kościelnych działających w Polsce.

§ 3. Terenem działalności Federacji jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jej władz miasto Tarnów.

§ 4. Federacja posiada cywilną osobowość prawną

i ma prawo używać własnych pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. W przypadkach uzasadnionych może zatrudniać pracowników.

§ 6. Federacja jest członkiem Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES.

Rozdział II

CELE I ZADANIA FEDERACJI

Art. 2

§ 1. Celem Federacji jest:

a. inspirowanie i wspieranie zrzeszonych w Federacji chórów w działalności muzycznej, liturgicznej, religijnej, kulturowej i wychowawczej,

b. propagowanie idei tworzenia kościelnych chórów chłopięcych i chłopięco-męskich, jako jednej z form duszpasterskiej działalności Kościoła oraz jako czynnika krzewienia i podnoszenia poziomu religijnej kultury muzycznej wiernych,

c. pielęgnowanie śpiewu liturgicznego tj. chorału gregoriańskiego oraz wielogłosowej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dokumentami Kościoła,

d. utrzymywanie kontaktów z Federacjami PUERI CANTORES innych krajów.

Art. 3.

§ 1. Federacja realizuje swoje zadania poprzez:

a. organizowanie sesji i obozów szkoleniowych dla dyrygentów chórów zrzeszonych w Federacji, celem wymiany doświadczeń i podnoszenia ich kwalifikacji,

b. organizowanie krajowych kongresów PUERI CANTORES,

c. współpracę i wymianę artystyczną z innymi chórami i organizacjami kościelnymi i świeckimi w kraju i za granicą,

d. uczestniczenie w Międzynarodowych Kongresach PUERI CANTORES i innych festiwalach muzycznych,

e. wydawanie biuletynów o charakterze formacyjnym i informacyjnym oraz rozpowszechnianie wśród członków Federacji materiałów nutowych z wartościową literaturą chóralną.

Rozdział III

CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 4

§ 1. Członkowie Federacji dzielą się na członków:

a. zwyczajnych,

b. honorowych,

c. wspierających.

Art. 5

§ 1. Członkami zwyczajnymi Federacji są chłopięce i chłopięco-męskie chóry kościelne, które pisemnie zgłoszą akces członkostwa i uchwałą Prezydium zostaną przyjęte do Federacji.

§ 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyboru władz Federacji poprzez swoich przedstawicieli,

b. udziału w krajowych i międzynarodowych kongresach PUERI CANTORES zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu wewnętrznego Federacji,

c. zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Federacji.

§ 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Federacji,

b. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Federacji,

c. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Konferencję Delegatów.

§ 4. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

a. dobrowolne wystąpienie,

b. wykluczenie.

§ 5. Każdy członek może wystąpić z Federacji składając uprzednio Prezydium pisemne oświadczenie.

§ 6. O wykluczeniu członka z Federacji – w przypadku działania na jej szkodę – decyduje Konferencja Delegatów bezwzględną większością głosów. Postanowienie o wykluczeniu przekazuje się na piśmie z określeniem przyczyn i form odwołania.

Art. 6

§ 1. Członkostwo honorowe nadaje Konferencja Delegatów na wniosek Prezydium, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Federacji.

Art. 7

§ 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe dla Federacji i na tej podstawie zostanie przyjęta przez Prezydium.

§ 2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b. skreślenia na podstawie uchwały Prezydium Federacji lub z powodu utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV

WŁADZE FEDERACJI

Art. 8

§ 1. Władzami Federacji są:

a. Konferencja Delegatów,

b. Prezydium Federacji,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 2. Konferencja Delegatów składa się:

a. z dwóch delegatów reprezentujących każdy zrzeszony w Federacji chór, tj. dyrygenta i wybranego przez chór przedstawiciela,

b. z członków Prezydium Federacji,

c. z członków Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 4. Członkowie władz Federacji pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 5. Uchwały Konferencji Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 9

§ 1. Najwyższą władzą Federacji jest Konferencja Delegatów zwoływana przez Prezydium co dwa lata, w terminie i miejscu określonym przez Prezydium.

§ 2. Członkowie Konferencji Delegatów winni być powiadomieni o posiedzeniu przynajmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem, z podaniem miejsca, czasu i porządku obrad.

§ 3. Konferencja Delegatów może być zwołana z ważnych przyczyn na wniosek Prezydium lub na żądanie 2/3 członków Konferencji.

§ 4. Nadzwyczajne zebranie Konferencji Delegatów jest zwoływane przez Prezydium w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Art. 10

§ 1. Do zadań Konferencji Delegatów należy:

a. uchwalanie głównych zasad i kierunków działań Federacji,

b. wybieranie członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej,

c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium i Komisji Rewizyjnej,

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,

f. zatwierdzanie regulaminów Prezydium i Komisji Rewizyjnej,

g. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Prezydium,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich,

i. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Federacji,

j. podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Federacji.

§ 2. Uchwały Konferencji Delegatów wymagają formy pisemnej i winny być podpisane przez Przewodniczącego Prezydium Federacji lub jego zastępcę.

Art. 11

§ 1. W skład Prezydium Federacji wchodzą:

a. Przewodniczący,

b. Dwóch Zastępców,

c. Sekretarz,

d. Skarbnik,

e. Kapelan.

§ 2. Wybór Przewodniczącego wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 3. Kapelan może być wybrany spośród członków Konferencji Delegatów lub spoza jej grona. Jego kandydatura winna być wcześniej uzgodniona a wybór przynajmniej ustnie zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego lub przełożonego zgromadzenia zakonnego do którego należy.

Art. 12

§ 1. Do kompetencji Prezydium należy:

a. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Konferencji Delegatów,

b. reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

c. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

d. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków,

e. występowanie z wnioskami do Konferencji Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

f. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,

g. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Federacji.

§ 2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz do roku. Zwoływane są przez Przewodniczącego.

§ 4. Na posiedzenia Prezydium i Konferencji Delegatów mogą być zapraszani doradcy, jednak bez prawa do głosowania.

§ 5. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Prezydium w okresie trwania kadencji, w jego skład wchodzi w trybie kolejności wybrany zastępca.

Art. 13

Kompetencje członków Prezydium

§ 1. Przewodniczącego:

a. kierowanie bieżącą działalnością Federacji,

b. przygotowanie, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium i Konferencji Delegatów,

c. reprezentowanie Federacji na posiedzeniach władz Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES,

d. reprezentowanie Federacji wobec Konferencji Episkopatu Polski,

e. przeprowadzanie wizytacji chórów zrzeszonych w Federacji.

§ 2. Zastępców:

a. współdziałanie z Przewodniczącym i zastępowanie go w przypadku jego nieobecności.

§ 3. Skarbnika:

a. prowadzenie księgowości i rozliczeń,

b. opracowywanie preliminarza budżetowego,

c. przechowywanie ksiąg rachunkowych,

d. przedkładanie Prezydium i Konferencji Delegatów raportu z działalności finansowej i stanu majątkowego Federacji.

§ 4. Sekretarza:

a. sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń Prezydium i Konferencji Delegatów,

b. prowadzenie bieżącej korespondencji,

c. prowadzenie bieżącej dokumentacji działalności Prezydium i właściwe zabezpieczenie akt.

§ 5. Kapelana:

a. czuwanie nad duchowym i religijnym aspektem działalności Federacji,

b. troska o zapewnienie odpowiedniej opieki duszpasterskiej dla każdego chóru zrzeszonego w Federacji,

c. czuwanie nad właściwym kształtem liturgii sprawowanej podczas kongresów krajowych,

d. kontaktowanie się z władzami kościelnymi

w sprawach dotyczących działalności Federacji.

Art. 14

Komisja Rewizyjna

§ 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Federacji. Składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

§ 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Konferencję Delegatów na okres 4 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w Prezydium Federacji.

§ 3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz gospodarności a także zgodność działania władz Federacji ze statutem i regulaminem wewnętrznym.

§ 4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Konferencji Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium.

§ 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym.

Rozdział V

MAJĄTEK FEDERACJI

Art. 15

§ 1. Na majątek Federacji składają się:

a. składki członkowskie,

b. darowizny członków honorowych i wspierających oraz innych osób i instytucji,

c. wpływy z działalności statutowej.

§ 2. Zobowiązania majątkowe Federacji podejmują łącznie Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.

§ 3. Wszelkie pisma i dokumenty Federacji dotyczące spraw finansowych podpisuje Przewodniczący albo jego Zastępca i Sekretarz albo Skarbnik.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 16

§ 1. Statut Federacji wymaga akceptacji przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Konferencja Delegatów zwykłą większością głosów.

§ 3. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji może podjąć Konferencja Delegatów zwołana w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwała taka może być podjęta zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników.

§ 4. Uchwała o rozwiązaniu Federacji winna określić sposób likwidacji oraz cel przeznaczenia majątku Federacji.

§ 5. Uchwała o przeznaczeniu majątku Federacji podlega zatwierdzeniu przez organ rejestrujący.

§ 6. Zmiana statutu i uchwała o likwidacji Federacji wymagają powiadomienia organu rejestrującego i Konferencję Episkopatu Polski.