Statut Polskiej Federacji Pueri CantoresRozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1.

§ 1. Związek stowarzyszeń nosi nazwę: „Polska Federacja PUERI CANTORES", zwane dalej Federacją.

§ 2. Federacja jest dobrowolnym stowarzyszeniem dziecięcych, chłopięcych, chłopięco-męskich, dziewczęcych i młodzieżowych chórów działających w Polsce, które zobowiązują się do realizowania zadań statutowych Federacji.

§ 3. Terenem działalności Federacji jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Kraków.

§ 4. Federacja posiada cywilną osobowość prawną i ma prawo używać własnych pieczęci
i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5. W rozumieniu prawa kanonicznego Federacja jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako takie podlega odpowiednim przepisom prawa kanonicznego,
w szczególności zaś kan. 298-311 oraz 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
W zakresie kanonicznym Federacja podlega Konferencji Episkopatu Polski, z którą utrzymuje łączność poprzez Przewodniczącego Komisji do spraw Kultu Bożego
i Sakramentów.

§ 6. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
W przypadkach uzasadnionych może zatrudniać pracowników odpłatnych.

§ 7. Federacja jest członkiem Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES.

§ 8. Asystenta kościelnego mianuje Konferencja Episkopatu Polski na wniosek Prezydenta.

§ 9. Asystent kościelny czuwa nad duchowymi, duszpasterskimi i prawno-kanonicznymi aspektami działalności Federacji.

§ 10. Wycofanie asystenta jest równoznaczne z brakiem aprobaty KEP w stosunku do działań   realizowanych przez Federację i skutkuje pozbawieniem stowarzyszenia prawa do prowadzonych działalności jako prywatne stowarzyszenie wiernych w rozumieniu kan. 321-326 KPK


Rozdział II

CELE I ZADANIA FEDERACJI


Art. 2.

§ 1. Celem Federacji jest:

a. wspieranie zrzeszonych w Federacji chórów w działalności muzycznej, liturgicznej, religijnej, kulturowej i wychowawczej,

b. propagowanie tworzenia chórów dziecięcych, chłopięcych i chłopięco-męskich, dziewczęcych i młodzieżowych o charakterze liturgicznym jako jednej z form duszpasterskiej działalności Kościoła oraz jako czynnika krzewienia i podnoszenia poziomu religijnej kultury muzycznej wiernych,

c. pielęgnowanie śpiewu liturgicznego tj. chorału gregoriańskiego oraz wielogłosowej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami Kościoła,

d. utrzymywanie kontaktów z Federacjami PUERI CANTORES innych krajów.


Art. 3.

§ 1. Federacja realizuje swoje zadania poprzez:

a. zobowiązanie chórów należących do Federacji do czynnego udziału w liturgii poprzez wykonywanie śpiewów liturgicznych zgodnie z aktualnymi przepisami Kościoła,

b. organizowanie sesji dla dyrygentów chórów zrzeszonych w Federacji, celem wymiany doświadczeń i podnoszenia ich kwalifikacji,

c. organizowanie Krajowych i Międzynarodowych Kongresów PUERI CANTORES,

d. współpracę i wymianę artystyczną z innymi chórami, organizacjami kościelnymi
i świeckimi w kraju i za granicą,

e. uczestniczenie w Międzynarodowych Kongresach PUERI CANTORES i innych festiwalach muzycznych,

f. wydawanie biuletynów o charakterze formacyjnym i informacyjnym oraz rozpowszechnianie wśród członków Federacji materiałów nutowych
z wartościową literaturą chóralną.


Rozdział III
CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


Art. 4.

§ 1. Członkowie Federacji dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. honorowych.

Art. 5.

§ 1. Członkami zwyczajnymi Federacji są chóry: dziecięce, dziecięco-młodzieżowe, chłopięce, chłopięco-męskie, dziewczęce i młodzieżowe, które pisemnie zgłoszą swój akces i decyzją Zarządu zostaną przyjęte do Federacji oraz zobowiązują się realizować jej cele.

§ 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyboru władz Federacji,

b. udziału w krajowych i międzynarodowych kongresach PUERI CANTORES zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu wewnętrznego Federacji,

c. zgłaszania postulatów i wniosków do Zarządu Federacji.

§ 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Federacji,

b. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Federacji,

c. regularnego opłacania składek członkowskich do Federacji Polskiej oraz Międzynarodowej PUERI CANTORES, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

d. uczestniczenie w liturgii poprzez wykonywanie muzyki chóralnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami liturgicznymi Kościoła.

§ 4. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

a. dobrowolne wystąpienie,

b. wykluczenie.

§ 5. Każdy członek może wystąpić z Federacji składając uprzednio Zarządowi pisemne oświadczenie.

§ 6. O wykluczeniu członka z Federacji, w przypadku nie realizowania zadań statutowych lub działania na jej szkodę decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów.

§ 7. Postanowienie o wykluczeniu przekazuje się na piśmie z określeniem przyczyn i form odwołania.

Art. 6.

§ 1. Członkostwo honorowe może być nadane osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla Federacji.

§ 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.


Rozdział IV
WŁADZE FEDERACJI


Art. 7

§ 1. Władzami Federacji są:

a. Walne Zgromadzenie,

b. Zarząd Federacji,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym.

§ 3. Członkowie władz Federacji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4. Bierne prawo wyborcze do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia o ile inne paragrafy nie stanowią inaczej.


Art. 8
WALNE ZGROMADZENIE


§ 1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Prezydenta Federacji przynajmniej raz w roku, w terminie i miejscu określonym przez Zarząd.

§ 2. Walne Zgromadzenie tworzą:

a. Reprezentanci zrzeszonych w Federacji chórów: dyrygent lub delegowany przez chór przedstawiciel,

b. Członkowie Zarządu,

c. Członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być powiadomieni o posiedzeniu przynajmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem, z podaniem miejsca, czasu
i porządku obrad.

§ 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezydenta.

§ 5. Każdemu członkowi Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo jednego głosu.

§ 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być zwoływane z ważnych przyczyn na wniosek Prezydenta, Zarządu lub na żądanie 2/3 członków Federacji.


Art. 9
ZADANIA WALNEGO ZGROMADZENIA


§ 1. Do zadań Walnego Zgromadzania należy:

a. wybór Prezydenta Federacji,

b. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c. uchwalanie głównych zasad i kierunków działań Federacji,

d. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f. zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,

g. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h. nadawanie i pozbawianie członkostwa zwyczajnego na wniosek Zarządu,

i. ustalanie wysokości składek członkowskich,

j. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Federacji,

k. podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Federacji.


§ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają formy pisemnej i winny być podpisane przez Prezydenta Federacji lub przez jednego z jego zastępców i sekretarza.


Art. 10
ZARZĄD FEDERACJI


§ 1. W skład Zarządu Federacji wchodzą:

a. Prezydent Federacji,

b. dwóch Wiceprezydentów,

c. Sekretarz,

d. Skarbnik.

§ 2. Prezydentem Federacji może zostać wybrana osoba fizyczna, której kandydatura zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawionych do głosowania.

§ 3. Prezydent jest wybierany w tajnym głosowaniu przez członków Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego Prezydenta.

§ 4. Wybór Prezydenta Federacji wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 5. Prezydent i członkowie Zarządu, po upływie pierwszej kadencji mogą zostać wybrani na drugą. Można zostać wybranym na dwie kolejne kadencje.


Art. 11
KOMPETENCJE ZARZĄDU


§ 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.

§ 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

b. uchwalanie okresowych planów działalności,

c. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków,

d. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego lub zwyczajnego,

e. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,

f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Federacji.

§ 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezydenta.

§ 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezydenta w terminie i miejscu przez niego określonym.

§ 5. Na posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia mogą być zapraszani doradcy, jednak bez prawa do głosowania.

§ 6. W razie ustąpienia, bądź odwołania Prezydenta lub członka Zarządu, Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.


Art. 12
KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU


§ 1. Prezydent Federacji:

a. kieruje pracami Zarządu oraz bieżącą działalnością Federacji,

b. przygotowuje, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu i Walnego Zgromadzenia,

c. reprezentuje Federację na posiedzeniach władz Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES,

d. reprezentuje Federację wobec Konferencji Episkopatu Polski,

e. reprezentuje Federację wobec władz państwowych,

f. przeprowadza wizytacje chórów zrzeszonych w Federacji.

§ 2. Wiceprezydenci:

a. współdziałają z Prezydentem i zastępują go w przypadku jego nieobecności
w każdej z wyżej wymienionych czynności.


§ 3. Sekretarz:

a. sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń Zarządu i Walnego Zgromadzenia,

b. prowadzi bieżącą korespondencję,

c. prowadzi dokumentację działalności Zarządu oraz Federacji.

§ 4. Skarbnik:

a. prowadzi księgowość i rozliczenia,

b. opracowuje preliminarz budżetowy do zatwierdzenia przez Zarząd,

c. przechowuje księgi rachunkowe,

d. przedkłada Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu raport z działalności finansowej i stanu majątkowego Federacji.


Art. 13
KOMISJA REWIZYJNA


§ 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Federacji. Składa się
z przewodniczącego i dwóch członków.

§ 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w Zarządzie Federacji.

§ 3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz gospodarności a także zgodność działania władz Federacji ze statutem i regulaminem wewnętrznym.

§ 4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Art. 14
KONSULTANT MUZYCZNY


§ 1. Konsultanta muzycznego powołuje Zarząd Federacji.

§ 2. Konsultant muzyczny:

a. czuwa nad muzycznym aspektem działalności Federacji,

b. konsultuje programy muzyczne Kongresów PUERI CANTORES,

c. służy radą dyrygentom Federacji w sprawach muzycznych.


Artykuł 15
PREZYDENT HONOROWY FEDERACJI


§ 1. Na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie może nadać tytuł Prezydenta Honorowego Federacji. Może go otrzymać były Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES i jest nadawany na czas nieokreślony. Prezydent Honorowy może uczestniczyć
w obradach Zarządu z głosem doradczym, jednak bez prawa głosowania.


Rozdział V
MAJĄTEK FEDERACJI


Art. 16.

§ 1. Na majątek Federacji składają się:


a. składki członkowskie,

b. darowizny członków honorowych oraz innych osób, czy instytucji,

c. wpływy z działalności statutowej,

d. wpływy z tytułu dofinansowania przez instytucje prywatne, państwowe
i samorządowe.

§ 2. Zobowiązania majątkowe Federacji podejmują łącznie Prezydent i Skarbnik.

§ 3. W bieżącej działalności Prezydent reprezentuje Federację w kwestiach majątkowych jednoosobowo.


Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art. 17.

§ 1. Statut Federacji i wszelkie zmiany w nim dokonane wymagają zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 3. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji może podjąć Walne Zgromadzenie zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwała taka może być podjęta zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników.

§ 4. Majątek Federacji, w przypadku jej likwidacji, przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

 

WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu